ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Voor training, opleiding, workshops door Van der Linden, Body & mind Wellness

Artikel 1  Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Van der Linden, Body & mind Wellness en de deelnemer komt tot stand door het toezenden van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of door Van der Linden, Body & mind Wellness aan de opdrachtgever/deelnemer (verder te noemen: ‘opdrachtgever’) gezonden bevestiging na ontvangst van diens mondelinge aanmelding of aanmelding per telefoon, fax of e-mail.

 

Artikel 2  Betaling

a)     De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen binnen 3 weken voor aanvang van de training, doch uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum op de met Van der Linden, Body & mind Wellness afgestemde betaalwijze.

b)     De reisgelden in verband met deelname aaneen cursus zijn bij het cursusgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De reiskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

c)     Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 3  Uitsluiting

Van der Linden, Body & mind Wellness heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel een aangemelde cursist aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid c.

 

Artikel 4  Annulering door de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren doch alleen per ingezonden brief. Er wordt voor elke afmelding minimaal € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 6 weken voor de eerste trainingsdatum wordt maximaal 50% van het factuurbedrag gerestitueerd.
  • Bij annulering ná 6 weken voor de eerste trainingsdatum wordt geen restitutie meer verleend.
  1. In geval de opdrachtgever dan wel de aangemelde cursist ná aanvang van de training dan wel tijdens de duur van de cursus, de deelname beëindigd of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling noch recht op een tegoed.

 

Artikel 5  Annulering door Van der Linden, Body & mind Wellness

Van der Linden, Body & mind Wellness heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van de opdrachtgever, dan wel de aangewezen cursist te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag dat aan Van der Linden, Body & mind Wellness in het kader van deze opdracht is overgemaakt.

 

Artikel 6  Prijswijziging

Van der Linden, Body & mind Wellness behoudt zich de vrijheid voor de cursusgelden en de Algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van Overheidsmaatregelen, welke wijzigingen evenwel niet van toepassing zullen zijn op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Artikel 7  Incassokosten

Van der Linden, Body & mind Wellness heeft het recht om op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. In het geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan Van der Linden, Body & mind Wellness verschuldigd een bedrag groot 10% van het totaal verschuldigde bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten, behoudens het bepaalde in artikel 2 lid c

 

 

Artikel 8  Aansprakelijkheid

  1. Van der Linden, Body & mind Wellness verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. Van der Linden, Body & mind Wellness, haar management of docenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan de cursus of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Van der Linden, Body & mind Wellness.

 

Artikel 9  Toepasselijkheid en geschillen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Van der Linden, Body & mind Wellness betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
  2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Van der Linden, Body & mind Wellness .
  3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Van der Linden, Body & mind Wellness behoudens hogere voorziening.

 

 

 

 

Van der Linden, Body & mind Wellness, Kamer van Koophandel te Dordrecht, nr. 24394972 van toepassing vanaf mei 2006

[/wpcol_1half_end]